Mapping/ApplyMap

Mapping/ApplyMap

הבעיה: נוצרת כשישנן שתי טבלאות המכילות את השדה Company. ניתן לחבר את הטבלאות לפי השדה הנ”ל, אך ישנם הבדלים בין הערכים הקשורים של הטבלאות – לדוגמא ב-Table1 השדה Company מכיל את הערך Company 1 אך ב-Table2 מופיע הערך Comp1 במקום Company 1. מה עושים?

3

הפתרון: פתרון אפשרי אחד הינו יצירת טבלת מיפוי של הערכים השונים, כבסיס ליצירת שדה עם ערכים משותפים לשתי הטבלאות – דוגמא בהמשך.

אפשרות נוספת הינה ליצור טבלת מיפוי חיצונית – לדוגמא אקסל – ולחבר עם Left Join לשתי הטבלאות הנ”ל.

יצירת המיפוי:

4

הפעלת המיפוי על הטבלאות – לדוגמא:

5

Skip to content